top of page

ZDRAVÉ OBECNÍ FINANCE:

Funkční finanční výbor je základem zdravých financí moderní obce

(Petr Doležel) Pro řádné fungování obce musíme mít kromě schopného a pracovitého zastupitelstva a personálu obecního úřadu zřízeny také dva výbory. Jedná se o finanční výbor a kontrolní výbor. Ustavení těchto výborů je dáno Zákonem o obcích číslo 128/2000 Sb. §117, §118, §119 v platném znění. Hlavní rolí finančního výboru, jehož jsem byl ve stávajícím volebním období členem, je být každoročně nápomocen a dohlížet nad sestavováním rozpočtu obce, stejně tak jako desetiletého výhledu hospodaření, provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ze své činnosti se výbor odpovídá pouze zastupitelstvu obce.

Ve stávajícím volebním období (2014-2018) finanční výbor obce Mukařov pracuje v sedmičlenném složení: předseda Tomáš Bergmann, členové zastupitelé Patrik Třeštík, Petr Doležel, Jiří

penize_640.jpg

Šavrda a členové, kteří nejsou zastupitelé: Michal Pokorný, Ladislav Profota a Vít Šoupal.  Účast ve výboru má tedy každý subjekt, který kandidoval v tomto volebním období, tj. Mukařov-sko (3), SDH Mukařov (2) a TOP09 (2).

 

Zajímá vás, jak výbor v posledních čtyřech letech fungoval? Díky zastoupení všech volebních uskupení ve výboru je zajištěna transparentnost hospodaření obce. Obecní finance nejsou místem pro hašteření, které známe z „velké politiky“. S kolegy ve výboru o spoustě věcí hodně diskutujeme, ale nikdy se nestalo se, že by některý ze subjektů někoho přehlasoval. Rozhodnutí jsou přijímána v obecné shodě. Tohoto postoje si velmi cením a je klíčový pro další dlouhodobý rozvoj naší obce.

Setkání výboru probíhá 5x až 7x ročně. Kromě čtvrtletních revizí čerpání a plnění rozpočtu je od listopadu do ledna poměrně hektické období, kdy se setkáváme každý měsíc. Důvodem je příprava rozpočtu obce na další rok a desetiletého rozpočtového výhledu. Ze zažité praxe výboru a zastupitelstva obce má náš rozpočet „tři čtení“. Procházíme tyto oblasti: místní projekty občanské vybavenosti navržené Radou obce a Zastupitelstvem, strukturu rozpočtu ZŠ Mukařov, MŠ Mukařov a žádosti organizací působících v naší obci o příspěvky na jejich činnost. Dále procházíme strukturu příjmů a plánovaných výdajů na další rok. Důvodem je nastavení vyrovnaného rozpočtu obce.

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem se scházíme dle potřeby. Naším hlavním úkolem v následujícím období je kontrola plnění schváleného rozpočtu po stránce příjmové a výdajové. Procházíme jednotlivé kapitoly a v případě, že se rozpočet v některé kapitole odchyluje, hlasujeme o změně rozpočtu formou tzv. rozpočtové úpravy, kterou nám předkládá místostarosta obce. Stanovisko finančního výboru k rozpočtové úpravě následně předloží předseda finančního výboru na nejbližší zastupitelstvo k hlasování.

Jsem rád, že členové finančního výboru patří mezi zkušené manažery v oblasti financí a řízení firem. Dokázali jsme najít společný pohled na strategii hospodaření obce. Naším cílem je udržet zdravé finance, reálně posuzovat možnosti dotačních titulů zejména s ohledem na část, kterou by obec Mukařov musela spolufinancovat, a finanční prostředky vynakládat účelně a hospodárně.

Díky příznivé kondici české ekonomiky, zlepšení výběru daní a možnosti dosáhnout na smysluplné dotace, jsme schopni zajistit i velké investiční akce, jejichž financování je třeba plánovat s mnohaletým předstihem. Je proto nutné vynakládat zdroje účelně. S ohledem na to je důležité, že se nám podařilo vytvořit rezervu a v případě dlouhodobých investičních akcí typu vodovodní přivaděč Region Jih pro Srbín a Žernovku kombinujeme naše zdroje s příslušným dotačním titulem a výhodným úvěrem

Za zmínku stojí také zpracovaný desetiletý plán financování obce, který je takovým oknem do budoucna. V jeho rámci diskutujeme a plánujeme dlouhodobé investiční akce – často finančně náročné. Finanční plánování na takovéto akce začíná někdy i několik let dopředu. I tato drobnost svědčí o disciplíně a citu pro správné hospodaření naší obce.

Závěrem mi dovolte poznámku. Celkový objem realizovaných investičních akcí v tomto volebním období činí úctyhodných cca. 136 milionů Kč. Jedná se zejména o rozšíření kapacity stávající základní školy formou nové budovy, o stavbu nové mateřské školy, již zmíněného nového vodovodu na Žernovku, položení kanalizačního potrubí na Žernovku, dokončení vodovodu pro Srbín a mnoho dalších drobnějších investičních akcí, které jsou v našich obcích vidět a pomohly ke zlepšení kvality života v Mukařově, Srbíně a Žernovce.

Šlo by jistě namítnout, že by investic mohlo být ještě více. Právě proto se těším na další volební období, kdy by se nám mělo podařit dokončit hlavní infrastrukturní investice do vody a kanalizace a vrhnout se i ve větší míře do projektů oprav silnic a komunikací (u nichž pak už nebude hrozit rozkopání) a dalších projektů, které zkrášlí naše obce.

Zajímá vás, jaké projekty budeme prosazovat v dalším volebním období? Podívejte se na seznam dvaceti priorit a projektů naší kandidátky

dolezel.jpg

Ing. Petr Doležel,

zastupitel obce Mukařov a člen finančního výboru obce 2014-2018
kandidát Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka pro volební období 2018-2022

bottom of page