20 PRIORIT NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU 2018-2022

Moderní obec s úctou k tradici

​​Vstřícná a transparentní samospráva
  1. Udržení zdravého stavu financí obce s důrazem na další infrastrukturní projekty a čerpání dotací

  2. Pokračování v modernizaci úřadu vstřícného k občanům v souladu
    s potřebami obce

  3. Nadále otevřená komunikace s občany - osobně, písemně i prostřednictvím moderních technologií (obecní web, facebook, mobilní rozhlas, obecní zpravodaj, veřejný rozhlas)


​​Moderní infrastruktura​
  1. Dokončení vodovodu – Region Jih, místní řady, místní zdroje vody na Žernovce i v Mukařově

  2. Zahájení výstavby kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro Srbín a Žernovku

  3. Rekonstrukce páteřních komunikací v obci, převod vlastnictví a dořešení povrchu na zbývajících komunikacích, navýšení investic do oprav, další rozšiřování sítě chodníků a bezpečných přechodů


Respekt k životnímu prostředí​
  1. Úprava územního plánu za účelem regulace nadměrného zahušťování výstavby

  2. Zklidnění dopravy v obcích v návaznosti na existující pasport komunikací —zjednosměrnění ulic a zpomalení dopravy, dokončení procesu vyloučení tranzitní dopravy na silnici II/113

  3. Péče o zeleň, údržba a rozšiřování stezek pro pěší a cyklisty, instalace laviček

  4. Vyčistění vodních nádrží a revitalizace vodních toků v Mukařově, Srbíně a Žernovce

  5. Zachování sounáležitosti s minulostí, opravy historických památek a jejich okolí (kostel, hřbitov, zvoničky)

  6. Obnova centrálních částí Mukařova (parkoviště a park před obecním úřadem), Srbína (náves s rybníčkem) a Žernovky (prostor před Montgomery)

  7. Podpora třídění odpadu domácnostmi i firmami


Rozvoj života v obci s úctou k tradici​
  1. Podpora rozvoje školských zařízení a zajištění odpovídajícího financování (zateplení staré školní budovy, revitalizace a zastřešení sportovního hřiště)

  2. Podpora sportu a volnočasových aktivity pro všechny generace

  3. Podpora služeb zlepšujících občanskou vybavenost a péče o znevýhodněné skupiny

  4. Nabídka aktivit pro dospívající mládež, vybudování specializovaného sportoviště

  5. Podpora kulturních aktivit a akcí, stálá galerie STARÁ ŠKOLA, podpora divadelních a hudebních představení

  6. Navázání spolupráce v rámci evropského programu partnerství měst

  7. Uzavření společné smlouvy s vybranými obcemi o zřízení obecní policie

Mukařov-sko, z.s.

IČO: 270 27 708

Na dolách 4, 251 62 Mukařov-Srbín

č. ú.  2501038911/2010

Kontakt:

info@mukarov-sko.cz

tel. 608 047 196

© 2018 Mukařov-sko, z.s., vytvořeno na platformě Wix.com