top of page

20 PRIORIT NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU 2018-2022

Moderní obec s úctou k tradici

​​Vstřícná a transparentní samospráva
 1. Udržení zdravého stavu financí obce s důrazem na další infrastrukturní projekty a čerpání dotací

 2. Pokračování v modernizaci úřadu vstřícného k občanům v souladu
  s potřebami obce

 3. Nadále otevřená komunikace s občany - osobně, písemně i prostřednictvím moderních technologií (obecní web, facebook, mobilní rozhlas, obecní zpravodaj, veřejný rozhlas)

4oblasti-programu.gif
​​Moderní infrastruktura​
 1. Dokončení vodovodu – Region Jih, místní řady, místní zdroje vody na Žernovce i v Mukařově

 2. Zahájení výstavby kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro Srbín a Žernovku

 3. Rekonstrukce páteřních komunikací v obci, převod vlastnictví a dořešení povrchu na zbývajících komunikacích, navýšení investic do oprav, další rozšiřování sítě chodníků a bezpečných přechodů


Respekt k životnímu prostředí​
 1. Úprava územního plánu za účelem regulace nadměrného zahušťování výstavby

 2. Zklidnění dopravy v obcích v návaznosti na existující pasport komunikací —zjednosměrnění ulic a zpomalení dopravy, dokončení procesu vyloučení tranzitní dopravy na silnici II/113

 3. Péče o zeleň, údržba a rozšiřování stezek pro pěší a cyklisty, instalace laviček

 4. Vyčistění vodních nádrží a revitalizace vodních toků v Mukařově, Srbíně a Žernovce

 5. Zachování sounáležitosti s minulostí, opravy historických památek a jejich okolí (kostel, hřbitov, zvoničky)

 6. Obnova centrálních částí Mukařova (parkoviště a park před obecním úřadem), Srbína (náves s rybníčkem) a Žernovky (prostor před Montgomery)

 7. Podpora třídění odpadu domácnostmi i firmami


Rozvoj života v obci s úctou k tradici​
 1. Podpora rozvoje školských zařízení a zajištění odpovídajícího financování (zateplení staré školní budovy, revitalizace a zastřešení sportovního hřiště)

 2. Podpora sportu a volnočasových aktivity pro všechny generace

 3. Podpora služeb zlepšujících občanskou vybavenost a péče o znevýhodněné skupiny

 4. Nabídka aktivit pro dospívající mládež, vybudování specializovaného sportoviště

 5. Podpora kulturních aktivit a akcí, stálá galerie STARÁ ŠKOLA, podpora divadelních a hudebních představení

 6. Navázání spolupráce v rámci evropského programu partnerství měst

 7. Uzavření společné smlouvy s vybranými obcemi o zřízení obecní policie

bottom of page