top of page

O Mukařov-sku

Mukařov-sko, z.s. je registrovaný spolek, jehož členové mají zájem o dění v Mukařově, Srbíně a Žernovce a chuť se aktivně zapojovat do celé řady různých činností. Činnost Mukařov-ska, z.s. se řídí stanovami, nejvyšším orgánem je valná hromada a navenek jej zastupuje tříčlenný výbor.

Mukařov-sko vzniklo jako občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku na počátku roku 2006 z iniciativy občanů, kteří měli chuť změnit životní podmínky v místě svého bydliště. Zaměřilo se na činnosti, které sice spadaly do kompetencí tehdejšího zastupitelstva, ale nedostávaly se na pořad dne (např. odvrácení hrozby vrácení dotace na plynofikaci obce). V činnosti pro obec mnozí z členů pokračovali a dosud pokračují jako zastupitelé nebo členové výborů obce.

V letech 2006–2018 Mukařov-sko vydávalo registrovaný časopis "Mukařov-sko", který dlouho plnil roli obecního zpravodaje. Stejně intenzivně se Mukařov-sko sdružení od svého vzniku věnuje organizování volnočasových akcí. Dlouhý přehled projektů Mukařov-ska naleznete na zde. Detailní informace o činnosti spolku pak ve Výročních zprávách.

V roce 2007, vedeno potřebou organizačně sjednotit a posílit aktivity zaměřené na rodiny s dětmi, sdružení založilo Mateřské centrum Mukařov-sko. V roce 2015 se volnočasové aktivity rozšířily do projektu Kulturního a komunitního centra.

Od srpna 2018 je Mukařov-sko registrovaným poskytovatelem služeb sociálního poradenství.

Mukařov-sko je jedním ze zakládajících členů MAS Říčansko.

Mukařov-sko, z.s. je neziskovou organizací. Zdroje pro financování (viz Výroční zprávy) svých aktivit získává
z členských příspěvků, ze sponzorských darů a od uživatelů služeb kulturního a komunitního centra a případně z příjmů za reklamu, dále pak z finanční výpomoci obce Mukařov a z dotačních titulů Středočeského kraje, státní správy či fondů EU.

Rozhodnutím valné hromady konané dne 26. 3. 2023 se spolek Mukařov-sko přejmenoval na KKCM, z.s.
Další aktivity spolku můžete sletovat na www.kkcm.cz 

bottom of page