top of page

Územní plán – stále živý dokument

(Rudolf Semanský) V tomto týdnu se zastupitelé sešli na pracovní schůzce s autorem územního plánu, Ing. Arch. Sixtou, aby projednali možné změny a úpravy tohoto dokumentu, zejména kvůli omezení spekulativní výstavby vícebytových rodinných domů v našich obcích, které se po lednové novele Stavebního zákona začly stále častěji objevovat.

uzemni-plan-msz.jpg

Další důležitou změnou bude úprava textové části ohledně využití ploch v části obce Srbín, při ulici Kutnohorská, pro možnou výstavbu prodejny obchodního řetězce LIDL. Zde je však podmínkou pro schválení změn doložení uzavřených dohod s majiteli sousedních nebo dotčených pozemků. V mezidobí od zveřejnění záměru upravit Územní plán obce, jsme také obdrželi několik žádostí o další úpravy a tak první část jednání byla věnována posouzení těchto žádostí a návrhů.

 

Hlavním tématem diskuse však bylo seznámení zastupitelů se zákonnými možnostmi, které mají  při schvalování změny ÚP, aby byl jasně a nezpochybnitelně určen nejen počet bytových jednotek v rodinných domech, ale i definován typ zastavěných a zastavitelných ploch, na které se tato podmínka bude vztahovat. Všichni přítomní zastupitelé se jednomyslně shodli na podpoře plošného omezení v rozsahu celého území a to bez výjimek.

Lze tak předpokládat, že v případě odsouhlasení změn, které budou projednány na posledním zasedání zastupitelstva 11. září, by celý schvalovací proces až do nabytí platnosti upraveného ÚP mohl trvat půl roku. Doufejme tedy, že se během schvalování neobjeví komplikace, které by mohly předpokládané termíny ohrozit.

 

semansky.jpg

Rudolf Semanský

starosta obce Mukařov

předseda výboru spolku Mukařov-sko

bottom of page