top of page
Je společně správně?

Rudolf Semanský

Je společně správně?

K této úvaze, a vlastně i k napsání příspěvku mne přinutily události posledních týdnů.

Začnu tím, že dodnes vlastně pořádně nevím, kdo nebo co je to Společně. Ještě začátkem roku 2019 jsme obdrželi žádost Společně, kde bylo uvedeno, že se jedná o zapsaný spolek. Žádost byla o finanční příspěvek na činnost. Ovšem nahlédnutím do rejstříku zapsaných spolků jsme zjistili, že žádný takový spolek neexistuje, resp. v rejstříku spolků není zapsán.

road-sign-63983_1280.jpg

Ani na webových stránkách tohoto – řekněme předvolebního sdružení, se nedá dohledat nic o struktuře spolku, ani o tom, že by tento spolek skutečně byl registrován a měl oficiální statut. A není tomu tak dodnes. Tuto žádost bych tedy mohl považovat za záměrně uvedené nepravdivé informace za účelem získání finančních prostředků z rozpočtu obce. Když si vzpomenu, jak jeden z hlavních představitelů tohoto sdružení, pan Mádr před volbami kritizoval Mukařov-sko za opožděné zveřejnění výsledku hospodaření za předchozí rok a plamenně psal cosi o transparentnosti, je to přinejmenším zarážející.

V těchto dnech jsme obdrželi informaci, že byl zaregistrován spolek „Společně je správně“. Ptám se tedy, zda je to jeden a týž spolek, se stejnými členy a programem. Ptám se tak proto, že předsedkyně tohoto spolku přišla na obecní úřad jednat o finančním příspěvku na činnost, o který ale požádala ještě za Společně. A ptám se také proto, že na webových stránkách Společně není o této změně ani řádka, přestože sdružení se tak rádo odvolává na transparentnost vůči občanům.

Jak každý, kdo se trochu zajímá o dění v obci, ví, nabídli jsme po volbách sdružení Společně místo v Radě obce a předsednictví několika výborů. Nyní, jak se zdá, za svůj vstřícný přístup sklízíme ovoce. Totiž, jako by nestačilo výše napsané, na obec Mukařov (čtěme na vedení obce) byly členem sdružení Společně a členem spolku „Společně je správně“ panem Mádrem, podány dvě stížnosti.

Jedna na Krajský úřad, Odbor legislativně právní, a druhá na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. A aby toho nebylo málo, v polovině února bylo tou samou osobou na oddělení kriminální policie Mnichovice podán podnět k prošetření zadávání veřejných zakázek v obci Mukařov. Jaký to může mít dopad na obec? Jednoduše – jedině a pouze negativní. Není vyloučeno, že naše obec se – ať dopadne šetření jakkoli, objeví v databázi těch, na které si je potřeba „dávat pozor“, například při posuzování žádostí o dotace.

A moje otázka na závěr zní: Je to stanovisko celého sdružení „Společně“, příp. zapsaného spolku „Společně je správně“? Nebo je to iniciativa jednoho jejího člena? Ať tak nebo tak, v obou případech se nabízí další otázka. A totiž, zda je v pořádku, aby se Společně podílelo na vedení obce v Radě a výborech a současně se chovalo takto tvrdě opozičně, až destruktivně?

Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov a předseda výboru Mukařov-sko, z.s.

Rudolf Semanský

starosta obce Mukařov

předseda výboru Mukařov-sko, z.s.

bottom of page