ZŠ MUKAŘOV – aneb Jak to bylo doopravdy - 2. část - dokončení

V první části příspěvku jsem se věnoval historii jednání se spádovými obcemi a stavbám, které byly v mukařovském školním areálu v průběhu let 2009–2015 realizovány za účelem zvýšení kapacity školy. Byl jsem ale některými čtenáři upozorněn, že by bylo dobré odkázat na potvrzující prameny. Proto v této druhé, závěrečné části doplním i odkazy na související jednání a usnesení zastupitelstva obce Mukařov.

Zápis č. 9/2015 z 14. 7. 2015 bod 2 – podmínky kladené ze strany obce Louňovice na zřízení svazkové školy, případně příspěvek na přístavbu mukařovské školy.

 

Zápis č. 10/2015 z 25. 8. 2015 bod 1 – nesouhlas ze strany spádových obcí s navrženými podmínkami, schválení podílu finančních příspěvků spádových obcí na školu.

 

Louňovický zpravodaj: Přesto všechno jsme stále usilovali o hromadnější řešení a přišli jsme do Mukařova s nabídkou, že Lošbates vybuduje školu, ale jejím zřizovatelem bude Mukařov. Mělo by to nesporné výhody, jednak v jednotném financování, peníze tzv. „na žáka“ by putovaly do Mukařova, který by je rozděloval ne do jedné, ale do dvou škol dle potřeby. Specializované předměty by mohli zajišťovat jedni a titíž učitelé, na něž by s vyšším počtem žáků přišlo více peněz a v neposlední řadě by se po otevření ZŠ Lošbates mohla provést tolik potřebná rekonstrukce školy v Mukařově, přičemž školní docházka pro děti z Mukařova a dalších spádových obcí by byla zajištěna v Lošbatesu. Nic z tohoto neprošlo. . .

 

Zápis č. 12/2015 z 13. 10. 2015 bod 6 – obce odmítají uhradit finanční příspěvek, který podmiňují zřízením svazkové školy. Zastupitelstvo řeší otázku budoucích vlastnických a provozních vztahů školských budov.

 

Zápis č. 13/2015 z 10. 11. 2015 bod 1 – obce po jednání se starostou Mukařova jsou připraveny své podíly Mukařovu uhradit

 

Zápis č. 16/2016 z 19. 1. 2016 bod 1 – obce stále neuhradily podíl na přístavbě ZŠ, požadují do smlouvy doplnit povinnost ředitelky přijímat všechny děti.

 

Zápis 2MZO/2016 z 9. 3. 2016 – mimořádné zasedání za účelem žádosti spádových obcí o vyjádření, zda bude Mukařov ochoten zvyšovat kapacitu školy formou další přístavby. Na tomto zasedání zazněla informace, že starostové okolních obcí uvažují o stavbě vlastní školy.

 

Zápis č. 18/2016 z 12. 4. 2016 bod 7 – podána informace, že obce začaly hradit své podíly na přístavbě školy.

 

Zápis č. 23/2016 z 11. 10. 2016 bod 1 – výpověď spádovosti obci Svojetice z důvodu odmítnutí úhrady finančního podílu.

 

Zápis č. 27/2017 z 14. 3. 2017 bod 1 – starosta informuje, že Krajský úřad nařídí obci Mukařov přijímat děti ze Svojetic do školy, přestože obec odmítá uhradit finanční podíl.

 

Zápis č. 39/2018 z 10. 4. 2018 bod 4 - dopis z Min. školství a Krajského úřadu o oprávněném postupu obce Mukařov v nepřijímání žáků z důvodu malé prozíravosti obce Svojetice při svém rozvoji.

 

Louňovický zpravodaj: ZLOMOVÝ ROK 2019 V únoru 2019 svolal starosta Mukařova coby zřizovatele ZŠ jednání spádových obcí, kde se otevřela palčivá otázka zvyšujícího se počtu dětí školou povinných a nemožnost navýšení kapacity ZŠ v Mukařově. Zástupci spádových obcí se scházeli 1x za tři týdny a přicházeli stále s novými nápady, jak situaci zvládnout.

 

R Semanský: domnívám se, že ve hře byly pouze dva návrhy – kontejnerová přístavba ve Svojeticích, kombinovaná s budovou staré mateřské školy, nebo výstavba většího objektu v Louňovicích, vedle stávající mateřské školy. U předložené studie kontejnerové přístavby ve Svojeticích se mi zdála příliš nízká cena, proto byl dotázán projektant, který následně přiznal, že zapomněl cenu vynásobit dvěma. Opravená částka za tuto přístavbu tak přítomné starosty zaskočila a začaly se ozývat hlasy, že obce tolik prostředků na přístavbu nemají.

Jako řešení se tak nabízelo získat prostředky z dotačního titulu na rozšíření školských kapacit, žadatelem by však musel být obec, zřizující školu. Stejně tak by tato obec musela být i majitelem pozemku, na kterém se má škola budovat. Bylo proto navrženo, aby Louňovice pozemek obci Mukařov přenechaly, případně prodaly, louňovické zastupitelstvo ale tento převod odmítlo.

Rozhodli jsme se proto, že v tom případě se na projektu z finančních důvodů nebudeme podílet, neboť bez dotace by takováto stavba byla nad možnosti naší obce.

 

Zápis č. 12/2019 z 12. 11. 2019 bod 9

 

Začátkem roku se zastupitelstvo obce, s ohledem na blížící se zápis do prvních tříd a z důvodu, aby nebylo ohroženo přijetí dětí z Mukařova, rozhodlo vypovědět smlouvy o spádovosti pro všechny spádové obce. K tomuto kroku došlo 11. února 2020 a to především z důvodu ,a bychom dostáli povinnosti dle školského zákona, § 178, odst. 1.

 

Zápis č. 15 z 11. 2. 2020 bod 8

 

Louňovický zpravodaj: Výsledkem všeho snažení bylo to, že zastupitelstvo obce Mukařov na svém zasedání dne 30. 6. 2020 NESCHVÁLILO navýšení kapacity ZŠ Mukařov, ba co víc, okolním obcím bez výpovědi zrušilo Dohody vytvoření společného školského obvodu spádové školy, tudíž tyto nemají kam umístit své prvňáčky.

 

R. Semanský: Informace o vypovězení spádovosti již v únoru zřejmě nebyla starosty spádových obcí svým občanům tlumočena, neboť jinak si nejde vysvětlit, že rodiče dětí obviňují Mukařov, že výpovědi ze spádovosti vydal až před prázdninami – jak se ostatně snaží naznačit i text v louňovickém zpravodaji.

 

Louňovický zpravodaj: Opravdovou ránou pod pás bylo pro obce Lošbatesu to, že nám bylo vytknuto, že se dost nesnažíme, že jsme ještě nic nepostavili. Ano, to opravdu zaznělo na schůzi zastupitelů v Mukařově. Poté, co v roce 2017 byl vedením této obce náš projekt odsuzován k záhubě. Přitom v druhé polovině roku 2019, tedy v době, kdy jsme se podle zřizovatele ZŠ Mukařov dost nesnažili, jsme schvalovali dopracovaný návrh ZŠ Lošbates a hradili jsme projektující kanceláři platby za první fázi projektové dokumentace.

R. Semanský: Je nutné, aby opakovaně zaznělo, že projekt LOŠBATES jsme nikdy neodsuzovali k zániku, naopak, několikrát jsme zmínili, že i když se společného projektu nechceme účastnit, jsme připraveni jej podpořit a případně i pomoci se získáváním dotací.

Připomínám, že zděná přístavba mukařovské školy byla vyprojektována v r. 2013 a 1. září 2015 se ve škole začalo učit.

Louňovický zpravodaj: Krajský úřad, po druhém odvolání zákonných zástupců nepřijatých dětí, o přijetí těchto dětí k základní školní docházce do Základní školy Mukařov. To se stalo, ale vedení obce Mukařov, jakožto zřizovatel školy rozhodlo kvůli tomuto kroku o podání žaloby na Krajský úřad. Rodičům dětí, přijatých na základě odvolání bylo na osobní schůzce v Mukařově důrazně doporučeno, aby své děti do této školy nedávali, protože se může stát, že soud vyhoví podané žalobě a děti budou muset uprostřed školního roku ZŠ v Mukařově opustit.

R. Semanský: Pro podání žaloby jsme se rozhodli proto, že toto opatření učinil Krajský úřad již potřetí a de facto nutí zřizovatele, aby přijímal děti do nekonečna, navíc, s povinností, ať si to zřizovatelská obec zařídí, jak umí. Není také pravdou, že rodiče byli varováni na nějaké schůzce. Naopak, na schůzce, jediné, která byla s rodiči svolána, jsme se rodiče přijatých žáků snažili uklidnit a vysvětlit jim, že tento krok není namířen proto nim.

Louňovický zpravodaj: Katastrofální situace v umísťování našich prvňáčků do základní školy nás velice trápí. Věřte, že jsme za poslední tři roky věnovali stovky hodin tomu, abychom situaci vyřešili. Kdybychom se měli rozepsat, na jaká úskalí narážíme, nestačil by na to celý tento Zpravodaj. Ale optimismus nás žene vpřed a doufáme, že společnými silami dokážeme vybudovat kvalitní školu 21. století, kde se budu spokojeně vzdělávat naše děti několik dalších deset

R. Semanský: Je určitě chvályhodné, že se obce svazku LOŠBATES snaží vybudovat kvalitní školu 21. století, ale proč máme tiše souhlasit s tím, že mukařovská škola bude ještě několik let přeplněná k prasknutí bude spíš připomínat školu první poloviny dvacátého století?

Závěrem bych rád dodal, že po únorovém vypovězení smluv o spádovosti jsme absolvovali ještě jednu schůzku ve Svojeticích, kde jsme byli požádáni, abychom ještě jednou, naposledy obcím pomohli. Že pro rok 2021 už mají vymyšleno řešení. Nyní se píše rok 2021 a nemám informace, že by k tomu řešení došlo. Obce opět na krajském úřadě žádají, aby někam umístil jejich děti, a já jen pevně doufám, že černý petr opět nepadne na Mukařov.

Je mi velice líto, že situace dopadla takto, protože jsem si na spolupráci obcí vždy zakládal. Nelze ale donekonečna řešit problémy někoho jiného, obzvláště ne na úkor občanů a dětí „své“ obce.

Rudolf Semanský,

starosta obce Mukařov