CO S DOPRAVOU V OBCI

(Přemek Zima) Poloha naší obce na křižovatce silnice I. třídy a dvou II. tříd  má výhodu i nevýhodu, v tom, že je dopravně velmi dobře dostupná. Křižovatka Na Budech je tu již mnoho staletí, ale s nárůstem individuálního automobilismu se z ní v posledních letech stávala spíše noční můra. Do doby vybudování kruhového objezdu bylo např. vyjetí směrem od Srbína adrenalinovou záležitostí, závisející především na ohleduplnosti řidičů jedoucích po hlavní, neboť největší dopravní zátěž je zejména na silnici I. třídy – Pražská/Kutnohorská.

doprava.jpg

Dopravu na této tepně lze omezit jen velmi obtížně, v podstatě asi jediným řešením je dokončení stavby části pražského okruhu, který umožní podstatnou část aut transitujících Mukařovem převést přímo z dálnice D1 na dálnici D11.

Obec za dané situace dlouhodobě řeší zvýšení bezpečnosti na silnicích vyšších tříd dvěma způsoby. V samostatné působnosti jsou těmito kroky umístění zpomalovacího semaforu, informativních radarů, výstavba a rozšíření sítí chodníků a přechodů pro chodce a nebo třeba umístění zpomalovacích retardérů u školy a školky. V širší působnosti je pak snahou o řešení jednání se správcem komunikace, kterým je ŘSD, Krajským odborem dopravy a Policií ČR.

 

Zde se snažíme prosazovat opatření, jako například umístění přechodů pro chodce tam, kde je to pro chodce smysluplné, možnost umístění zpomalujících nebo ochranných ostrůvků, žádáme o častější přítomnost dopravních hlídek policie. Za velký úspěch těchto jednání i po letech považujeme realizaci kruhového objezdu v křižovatce Na Budech, o nějž jsme bojovali více než pět let. Aktuálně také řešíme umístěni úsekových radarů na silnici Choceradská, neboť dlouhodobým monitoringem bylo zjištěno, že právě zde, dochází k nejčastějšímu překračování povolené rychlosti.

 

Poté, co znovu vstoupilo v platnost dopravní omezení pro kamiony a tranzitní dopravu v oblasti Říčan, na silnicích II. a III. třídy, jehož byla naše obec také účastníkem a logicky jsme toto omezení podpořili, lze očekávat výrazné snížení nákladní dopravy v celém území obce. Šli jsme ale ještě dál a spolu s dalšími obcemi na trase - Svojetice, Tehovec, Struhařov a Ondřejov připravujeme dopravní omezení pro kamiony a transitní dopravu v úseku silnice II/113 z Ondřejova až k našemu kruhovému objezdu.

Ostatně na trase Srbín, Žernovka se podařilo v minulosti několik husarských kousků, např. prosazení a stavba již zmíněného retardéru u ZŠ (což rozhodně v této podobě není na silnici II. třídy zcela běžné), nebo přeložka části silnice Choceradská v Srbíně, kdy jsme při výstavbě chodníku celou silnici posunuli o cca 50cm. Možná, že už je skoro zapomenuto vybudování pěší stezky podél silnice z Mukařova na Žernovku, ale do doby této stavby – iniciované a realizované sdružením Mukařov-sko byla jediná (a nebezpečná) cesta pro pěší do Žernovky po krajinci této vozovky. Pro Žernovku se dále připravuje projekt chodníku od ulice V Průhonu až na konec obce směrem na Český Brod, ale velkým problémem zde je jednak profil komunikace s nahusto uloženými inženýrskými sítěmi a způsob odvodnění komunikace.

Částečně zklidnit situaci se podařilo také v ulici U Zelené cesty v Mukařově, podél školy a školky, vybudováním parkoviště před školkou a stavbou areálové komunikace u základní školy. I tak ale je ulice velmi zatížena parkujícími vozidly a na stole jsou variantní návrhy řešení nového parkoviště podél celé této ulice, formou jejího rozšíření do prostoru louky.

Obec je správcem všech místních a účelových komunikací, a je tedy místně příslušným silničním správním orgánem, který zajišťuje nejen jejich opravy, ale i dopravní režim a značení. Letos byl zadán a zpracován pasport místních komunikací, který nabyl účinnosti po schválení zastupitelstva v polovině srpna. Tento dokument je strategicky důležitý pro komplexní rekonstrukce komunikací, které obec plánuje všude, kde je již kompletně zasíťováno. Pasport totiž určuje, které komunikace jsou považovány za páteřní spojnice a průtahy obcí a které zase patří do obytných, klidových zón. Z tohoto zatřídění vyplývají požadavky na prostorové uspořádání komunikací (jaké tam může být dopravní značení, kde retardéry nebo jiné zpomalovací prvky a chodníky), i na skladbu vozovky. V návaznosti na regulativy územního plánu pak máme i jasno, jak by takové ulice a uliční prostor měly vypadat třeba co do šíře vozovky, chodníků a umístění zeleně.

Ve starší zástavbě je šíře komunikací občas problém. Proto na pasport komunikací bude navazovat také pasport dopravního značení, který určí optimální rozmístění dopravního značení tak, aby průjezdnost nebyla zbytečně blokována v místech, kde obousměrný provoz dopravu spíše komplikuje a aby bylo pokud možno zamezeno zneužívat místní komunikace při dopravních špičkách na hlavních tazích. Jinými slovy, chceme vytipovat komunikace vhodné pro jednosměrný provoz a tím dále zklidnit dopravu v obci.

Některé komunikace v obci jsou ale naopak vnímány jako páteřní, sloužící k propojení částí obce. Jednou z nich je ulice Obecní v Mukařově (vč. Tyršovy ul. a části ul. Příčné), která mimojiné spojuje komunikace I. třídy Pražská a  III. třídy, U Zelené cesty. U tohoto typu komunikací je naopak žádoucí zachovat její průjezdnost, pro zklidnění dopravy je však nutno zde provést opatření, která povedou k větší bezpečnosti všech účastníků. Proto byl zpracován projekt, který řeší rozšíření komunikace, stavbu chodníků a zpomalovací opatření v celém úseku této ulice. Po mnoha složitých jednáních s majiteli pozemků, které ve větší či menší míře zasahují do této komunikace, se podařilo získat potřebné souhlasy a projekt je připraven k podání žádosti o stavebního povolení. Poté se chceme pokusit o získání dotace na rekonstrukci této ulice v některém z připravovaných dotačních titulů.

 

Řešení bezpečnosti silničního provozu v našich obcích je sice běh na dlouhou trať, ale je třeba se tomuto problému neustále věnovat.

zima.jpg

Ing. Přemysl Zima

místostarosta obce Mukařov

Mukařov-sko, z.s.