Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku


Mukařov-sko, z.s.
Stanovy spolku

I.

„Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a následujících.

II.

Název

Název „Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku“, se s ohledem na § 216 NOZ mění na „Mukařov-sko, z.s.“, (dále jen „Spolek“).

III.

Sídlo

Adresa sídla je Na Dolách 4, Srbín, 251 62 Mukařov.

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

Cílem a posláním Spolku je přispívat k rozvoji dění na území obcí Mukařov, Srbín, Žernovka včetně místních částí Buda a Louňovičky (dále jen obec Mukařov), obnově a udržování tradic, kulturních a historických památek, budování a udržování dobrých vztahů mezi občany a sdruženími.

 VI.

Hlavní činnost Spolku

1.    Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.    Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

3.    Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a.    účast na komunální politice,

b.    pořádání a spolupráce na pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí a volnočasových aktivit,

c.    provozování komunitního a mateřského centra,

d.   spolupráce se školami, územními samosprávnými orgány, orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti regionálního rozvoje,

e.    organizace akcí a činností přispívajících ke zlepšení stavu životního prostředí a vzhledu obce,

f.     spolupráce s organizacemi s podobným zaměřením v tuzemsku i v zahraničí.

 VII.

Vedlejší činnost Spolku

1.    Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VIII.

Členství

1.    Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.    Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3.    Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.    Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

5.    Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.

6.    Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a.    dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

b.    úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

c.    vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku  má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

d.   zánikem spolku;

e.    Rozhodnutím Výboru spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

7.    Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti člena

1.    Každý člen Spolku má právo:

a.    podílet se na činnosti Spolku

b.    být pravidelně informován o dění ve Spolku

c.    podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

d.   a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

e.    volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

f.     žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov

 

2.    Každý člen Spolku má povinnost:

a.    platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Valná hromada

g.    chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

h.    dodržovat stanovy Spolku

i.      aktivně se podílet na činnosti Spolku

j.      pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X.

Členské příspěvky

1.    Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná hromada.

 

2.    Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

3.    Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor spolku.

4.    Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor spolku.

 

XI.

Seznam členů

1.    Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                        Právnické osoby
Jméno a příjmení                    Název
Bydliště                                  Sídlo
Datum narození                     IČ
Tel. č./ email                          Jméno a příjmení, tel. č./ email osoby                                                      jednající jménem člena ve Spolku

                                              

2.    Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor spolku. Výbor spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor spolku provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3.    Výbor spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4.    Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. VIII. bodu 16. Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. Bodu 30. Stanov.

XII.

Orgány Spolku

1.    Organizační strukturu Spolku tvoří:

 1. Valná hromada
 2. Výbor

 

2.    Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 20 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou.

XIII.

Valná hromada

1.    Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2.    Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

 1. určit hlavní zaměření činností Spolku,
 2. rozhodovat o změně stanov,
 3. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem spolku,
 4. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
 5. schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 6. volit členy Výboru
 7. jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 8. hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 9. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
 10. rozhodnout o přeměně Spolku

3.    Valná hromada je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.12. předchozího kalendářního roku.

4.    Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li Výbor zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

5.    Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6.    Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 10 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.

7.    Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8.    Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

9.    Jednání Valné hromady řídí předsedající, kterého Valná hromada zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle bodu XIII.6. Stanov.

10.    Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor

1.    Výbor  je statutárním orgánem Spolku.

2.    Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3.    Jednání Výboru svolává předseda Výboru, jednání mohou probíhat formou elektronické konference.

4.    Výbor přijímá rozhodnutí většinou svých členů, a to v případě potřeby i metodou per rollam – e-mailovou komunikací.

5.    Navenek za Spolek jednají členové Výboru samostatně.

6.    Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

7.    Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

8.    Do působnosti Výboru náleží:

a.  svolávat Valnou hromadu,

b. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c.  posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Valné hromadě,

d. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

e.  přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

f.  přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

g. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

h. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

i.    schvalovat interní organizační normy Spolku.

XVII.

Majetek a hospodaření Spolku

1.    Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

2.    Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 

3.    Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4.    Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5.    Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6.    Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

7.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

8.    Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVIII.

Zánik a likvidace Spolku

1.    Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.    Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3.    Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla.

4.     Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1.    Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 29.5.2015.

2.    Znění těchto stanov je účinné od schválení Valnou hromadou.